OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE REBIX
Artykuł 1: Postanowienia ogólne

1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach handlowych użyty zostanie zwrot „REBIX” i/lub „nas”, określać będzie „REBIX, prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Lęborku.
1.2 Inna strona w transakcjach z REBIX, do której odnosić się będą ogólne warunki handlowe od tej pory określona będzie jako „strona”.


Artykuł 2: Zakres zastosowania

2.1 Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie dla wszelkich ofert, sprzedaży, dostaw produktów i usług świadczonych przez REBIX.
2.2 Ogólne warunki handlowe stosowane przez stronę mają zastosowanie jeżeli nie pozostają w konflikcie z obecnymi Ogólnymi warunkami handlowymi i jeżeli zostały kategorycznie uznane przez REBIX w formie pisemnej.


Artykuł 3: Oferty i zawieranie umów

3.1 Wszelkie oferty produktów i usług składane przez REBIX mają postać ogólną i nie stanowią zobowiązania. Mogą być traktowane jedynie jako zaproszenie do złożenia zapotrzebowania na bardziej szczegółową ofertę, chyba że zostanie kategorycznie postanowione inaczej.
3.2 Oferty przetargowe i ceny dotyczące produktów produkowanych na zamówienie ważne są jedynie dla oferowanych ilości. W przypadku zamówień dotyczących mniejszych ilości, zastrzegamy sobie prawo do dostosowania do nich ceny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dostaw produktów produkowanych na zamówienie o 10% mniej lub więcej od zamawianej ilości.
3.3 Umowę uważa się za zawartą po pisemnym zaakceptowaniu zlecenia przez REBIX i/lub po złożeniu zamówienia przez stronę lub po rozpoczęciu przez REBIX prac stosownie do zlecenia i/lub zamówienia.


Artykuł 4: Unieważnienie, tymczasowa zmiana i wygaśnięcie umowy

4.1 REBIX ma prawo do unieważnienia umowy zawartej ze stroną bez jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz strony jeżeli dostawca przekroczy datę dostawy produktów, o których mowa lub jeżeli dostawca nie dopełni warunków dostawy do REBIX w jakikolwiek inny sposób.
4.2 REBIX zawsze zachowuje prawo do narzucenia pomniejszych zmian w produktach oferowanych i/lub sprzedawanych przez nas lub w składzie wspomnianych produktów.
4.3 Jeżeli strona unieważni umowę w całości lub jej części, zobowiązana jest zrekompensować wszelkie rozsądnie poniesione przez REBIX koszty na realizację umowy, bez uszczerbku dla prawa REBIXU do rekompensaty za stratę dochodu i koszty, straty i odsetki wynikające z unieważnienia umowy.
4.4 Bez uszczerbku dla swoich pozostałych praw, REBIX ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez bycia oskarżonym o naruszenie warunków umowy w przypadkach niewypłacalności, zawieszenia płatności lub likwidacji.


Artykuł 5: Ceny

5.1 O ile wyraźnie nie stwierdza się inaczej, wszystkie ceny, taryfy i koszty podawane są w cenach netto.
5.2 Sposób pakowania i wysyłki ustalany jest przez REBIX. Koszty pakowania są uwzględnione w cenie chyba że ustalono inaczej w formie pisemnej. Koszty wysyłki są uzgadniane bezpośrednio do danego zapytania.
5.3 Po zawarciu umowy, REBIX ma zawsze prawo do zmiany cen w proporcji jeżeli czynniki determinujące cenę ulegają zmianie – bez różnicy czy są możliwe do przewidzenia czy nie w momencie składania oferty i/lub potwierdzenia zamówienia – takie jak płace, ceny, podatki importowe, kurs walut, akcyza, opodatkowanie i podatki, oraz ogólnie wszelkie czynniki państwowe, które pojawić się mogą podczas płacenia zgodnie z mającymi znaczenie obecnymi regulacjami regulaminowymi.


Artykuł 6: Dostawy

6.1 Dostawy odbywają się na warunkach uzgodnionych i podanych w kwotacji.
6.2 Jeżeli uzgodniono, że dostawa ma mieć formę opłaconej przesyłki, REBIX wybierze najbardziej ekonomiczny transport. Jeżeli strona zażąda innej metody transportu, odpowiedzialna będzie za poniesienie zwyżki kosztów.
6.3 Od momentu dostarczenia produktów, przechodzą one na rachunek i odpowiedzialność strony.
6.4 Strona zobowiązana jest przyjąć dostawę produktów za pierwszym razem kiedy jest oferowana. W przypadku naruszenia tego warunku, strona zobowiązana jest do poniesienia wynikających z tego kosztów.


Artykuł 7: Termin dostawy

7.1 Postanowiony termin dostawy jest zawsze terminem przybliżonym i nigdy nie jest traktowany jako regulaminowy termin nieprzekraczalny, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.
7.2 Po przekroczeniu postanowionego terminu dostawy REBIX wciąż ma prawo do późniejszej dostawy w rozsądnym czasie.
7.3 Jeżeli przekroczony zostanie termin późniejszej dostawy, REBIX musi otrzymać w formie pisemnej informację o złamaniu warunków umowy .
7.4 W przypadku zaistnienia okoliczności na które nie mieliśmy wpływu, REBIX ma prawo do opóźnieni dostawy na czas występowania wyżej wspomnianych okoliczności.Artykuł 8: Płatność

8.1 Faktury wystawiane przez REBIX regulowane są bez jakichkolwiek braków lub potrąceń w ciągu ustalonego wcześniej terminu na rachunek bankowy wskazany przez REBIX. Wyklucza się prawo strony do żądania dostosowania lub odroczenia płatności.
8.2 W przypadku kiedy produkty lub usługi dostarczane są w częściach, REBIX ma prawo do wystawiania osobnych faktur za każdą część.
8.3 Uznaje się, że strona nieprawnie nie dotrzymuje płatności w momencie przekroczenia daty płatności. Monit płatniczy lub informacja o złamaniu warunków umowy nie będą w takiej sytuacji wysyłane i uznawane za konieczne.
8.4 Od złamania warunków płatności, strona podlega obowiązkowi wypłaty odsetek na rzecz firmy REBIX w wysokości 0,5% dziennie od kwoty fakturowanej za miesiąc lub część miesiąca do dnia całkowitej spłaty wspomnianej kwoty. Na koniec roku kalendarzowego, kwota od której naliczane są odsetki, jest zwiększana o odsetki poniesione w trakcie danego roku. Powyższa regulacja ma zastosowanie bez uszczerbku dla dalszych praw firmy REBIX.
8.5 Wszelkie płatności strony, do których zalicza się także każdą wpłatę kwot należących się stronie uiszczaną przez strony trzecie, w pierwszej kolejności posłużą jako spłata skumulowanych odsetek, zmniejszenie bieżących odsetek, a następnie – według uznania firmy REBIX – jako spłata nieuregulowanego zadłużenia/zadłużeń.


Artykuł 9: Zażalenia

9.1 Strona zobowiązana jest do zgłaszania firmie REBIX zażaleń dotyczących dostarczonych produktów i usług w formie pisemnej odpowiednio szybko, w każdym przypadku w przeciągu 10 dni roboczych od dostawy. W przypadku, gdy wady nie są widoczne w trakcie dostawy, strona zobowiązana jest do zgłoszenia ich w przeciągu 10 dni roboczych od zauważenia wady, najdalej 3 miesiące od dostawy. Pomniejsze, komercyjnie akceptowalne lub nie do uniknięcia z technicznego punktu widzenia warianty jakości, ilości, rozmiaru, koloru, wykończenia, wymiarów, obróbki i tym podobnych nie stanowią podłoża do składania zażaleń.
9.2 Zażalenia złożone po upływie terminu wyznaczonego przez niniejszy artykuł nie będą rozpatrywane.
9.3 Złożenie zażalenia zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w niniejszym artykule jest możliwe o ile produkty nie były użyte przez stronę, obrabiane lub przetwarzane, lub o ile strona nie rozporządzała nimi w jakikolwiek inny sposób.
9.4 Transport powrotny dostarczonych produktów następuje całkowicie na odpowiedzialność i ryzyko strony.


Artykuł 10: Okoliczności szczególne

10.1 W niniejszych ogólnych warunkach handlowych, w zgodzie z przepisami prawnymi i prawoznawstwem, poprzez okoliczności szczególne rozumie się wszelkie sprawy wynikające z zewnątrz, przewidziane lub nie, na które REBIX nie mógł mieć wpływu, ale ze względu na które REBIX nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań, między innymi wszelkie strajki w przedsiębiorstwie, zakłócenia w transporcie, pożary, braki pracowników z powodu choroby lub innych, zaniedbanie i/lub braki spowodowane wskutek lub przez dostawców i/lub spedytorów, opóźnienie lub brak możliwości dostarczenia dóbr i szkoda lub defekt podstawowych dóbr kapitałowych dotyczących firmy REBIX.


Artykuł 11: Odpowiedzialność

11.1 REBIX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, szkody konsekwencyjne i szkody spowodowane opóźnieniem poniesione przez stronę lub strony trzecie, w związku z użyciem, posiadaniem lub defektami dostarczonych produktów, z wyjątkiem przypadków zamierzonego lub poważnego zaniedbania ze strony najważniejszych biur.
11.2 REBIX nigdy nie jest odpowiedzialny za szkody pośrednie (pośród których znajdują się: szkoda konsekwencyjna, szkoda w działalności, utrata dochodu i/lub szkoda z powodu opóźnienia), dodatkowe wsparcie, niedotrzymanie terminu lub za braki spowodowane okolicznościami szczególnymi.
11.3 W przypadku wystąpienia bezpośredniej szkody wynikającej z użycia danego elementu dostarczonego przez firmę REBIX – oraz po udowodnieniu przez stronę, zasadności roszczenia – REBIX zobowiązuje się do zwrotu jedynie wartości faktury (ex. VAT) na dobra / produkty / usługi z powodu których wystąpiła szkoda.
11.4 W przypadku gdy strona trzecia złoży roszczenia przeciw firmie REBIX za szkodę, za którą zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi nie ponosi odpowiedzialności, strona zobowiązana jest zrekompensować wszystkie koszty, które mogą powstać z powodu wyżej wspomnianych żądań stron trzecich względem firmy REBIX.


Artykuł 12: Własność intelektualna

12.1 REBIX, wraz ze swoimi dostawcami, zachowuje wszelką własność intelektualną w związku z produktami, usługami, rysunkami, modelami i planami dostarczanymi przez nas/nich. Bez względu na to czy poniesione zostały jakiekolwiek koszty, wspomniana własność zostaje zachowana przez REBIX lub naszych dostawców i nie może być kopiowana, naśladowana, a w przypadku planów, modeli i rysunków nie mogą być one pokazywane stronom trzecim lub używane w jakikolwiek inny sposób bez wyraźnej zgody firmy REBIX lub naszych dostawców.


Artykuł 13: Prawa mające zastosowanie i wybór jurysdykcji

13.1 Do wszelkich prawnych zależności do których odnoszą się niniejsze warunki ogólne, wyłączne zastosowanie ma prawo polskie.
13.2 Wszelkie spory powstałe bezpośrednio lub pośrednio z umowy, rozstrzygane będą wyłącznie przez kompetentnego polskiego sędziego. W przypadkach, gdy spór podlegał będzie kompetencjom sądów, kierowany będzie do Sądu Okręgowego w Lęborku.
kontakt

Przedsiębiorstwo wielobranżowe "REBIX"
ul. Słupska 10
84-300 Lębork
woj. pomorskie

Centala:
tel./fax: 59 841 24 54
info@rebix.pl


NIP 841-157-78-57
REGON 220386756  Nr konta bankowego:
  Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 5216 9044
  Santander 31 1090 1102 0000 0001 3547 6826

  NIP 841-157-78-57
  REGON 220386756

  info@rebix.pl
  www.rebix.pl

  Aktualne dane rejestrowe firmy:
  www.ceidg.gov.pl | www.stat.gov.pl/regon

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony © REBIX 2019| v1.0.1